Klaar om VVAO toekomstbestendig te maken

 

Door Astrid van Heumen, voorzitter landelijk hoofdbestuur
VVAO, Afdeling Amsterdam

 

Mijne dames VVAO,

 

Lieve wijze en karaktervolle dames, leden van de VVAO. Allereerst wil ik u namens het hoofdbestuur, in mijn rol als voorzitter, hartelijk bedanken voor het verlenen van de décharge en uw vertrouwen om door te gaan. Wij zullen als team ons de komende periode opnieuw inzetten om de VVAO als vereniging toekomstbestendig te maken en voor de volgende generaties hoogopgeleide vrouwen te waarborgen. Die uitdaging nemen wij zoals gezegd gaarne aan.


We houden net als u van de VVAO. Van het tot de verbeelding sprekende verleden met al die unieke vrouwen, leden van toen. Op hun schouders bouwen we verder. De dames van nu, kunnen er wat van leren maar hebben ook hun eigen voorbeeldfunctie, laat dat duidelijk zijn, prachtig in al hun authenticiteit en verscheidenheid. Mijne dames wat kunnen we veel leren van elkaar! Laten wij als vereniging open en tolerant, onze rol hier serieus nemen.

 

We zijn er tenslotte nog lang niet. Hoewel vrouwen in de regel goed zijn opgeleid, is de economische zelfstandigheid van de Nederlandse vrouw nog zeker geen gegeven anno 2021. Laat staan de financiële onafhankelijkheid. Er is in deze nog veel werk te verzetten. Wij kunnen als VVAO met ons rijke verleden, 103 jaar ervaring en ons huidige intellectueel vermogen, beslist een zetel aan de tafel claimen in dit nog immer actueel debat. Wijsheid is voldoende aanwezig evenzo als bevlogenheid en energie om de schouders eronder te zetten.

 

‘Noblesse oblige’. Geheel in de lijn met de visie van de VVAO zien wij het als onze plicht om vanuit onze bevoorrechte positie, de leiderschapsrol en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden, deze met rechte rug te vervullen en te nemen. Zo zijn we ook voor de volgende generaties een voorbeeld en kunnen zij met verve in onze voetsporen treden.

De vraag die ons allen zou bezig moeten houden is: wat is het voorbeeld dat wij, de nieuwe generatie hoogopgeleide vrouwen willen geven? Hoe leven wij voort? Wat is de nalatenschap en de cultuur die wij ze mee willen geven? De VVAO is een ‘Sisterhood’ en dat is veel meer dan jaarlijks een lidmaatschap betalen. Het betekent lid zijn van een oud en uniek damesgenootschap, een netwerk ‘avant la lettre’. Lid zijn van de VVAO gaat over generaties en over het delen van kennis, kunde en ervaringen op het gebied van werk en het leven ‘an sich’. We ondersteunen elkaar in de verschillende, unieke fases in het leven. Actief bij het formuleren van de onderzoeksvraag, het geven van die gouden tip bij het vinden van de gedroomde sleutelpositie of wanneer nodig om elkaar te helpen in tijden van zwakte, verdriet of ziekte. Maar bovenal genieten we elkaars gezelschap. Laten we een voorbeeld nemen aan onze eigen Johanna Westerdijk, die in haar tijd al verkondigde: “Werken en feesten vormt schoone geesten”. We zijn er voor elkaar, we herkennen elkaar.

We zijn een leven lang lid van de VVAO, voor elke fase van het leven is er aandacht en ruimte voor elkaar. Dit is uniek voor de VVAO, dit is iets om te koesteren en ook om hard voor te werken om de continuïteit vast te houden.

‘Drukke mensen, hebben altijd tijd’.

We hebben als leden van het hoofdbestuur ons opnieuw gecommitteerd en zullen ons inzetten om als bestuurder de continuïteit van de VVAO te waarborgen. ‘Op de winkel passen’ is hier niet aan de orde. We hebben inmiddels de uitgavestromen onder controle en met de komst van de nieuwe penningmeester, de financiële hygiëne op orde. Onze website is vernieuwd en de zichtbaarheid van de VVAO is significant verbeterd. De verwachting is dat onze aanwezigheid op sociale media zal toenemen nu we de portefeuille Marketing & Communicatie hebben ingevuld. De VVAO Post, na idee van uw huidige voorzitter en secretaris, is met haar 11 uitgaven in 2020 en vooralsnog 8 edities in 2021 een graag gelezen schrijven. Voor de nieuwe bestuursperiode zullen we, met plezier de hoofdredactie voeren. We verwachten de komende edities opnieuw te vullen met interessante en inhoudelijk sterke stukken van uw hand. Met uw akkoord hebben we ruimte om de VVAO Club’33 ambitieus neer te zetten en hebben daarmee een middel in handen om actief nieuwe leden aan te trekken, evenals met de invulling van de portefeuille Internationaal. De nieuwe portefeuille Senioren zal de positie bewaken voor de oudere leden en lezingen en activiteiten organiseren passend bij de doelgroep. Bijvoorbeeld economische zelfstandigheid hier op basis van pensioen in plaats van deelname aan de loopbaangroep.

 

Maar de werkelijke uitdaging voor 2021 is van een andere orde.

De perikelen voorafgaand aan de ALV hebben dat inzichtelijk gemaakt. De per 1 juli in werking tredende Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, ofwel de WTBR, heeft ook invloed op ons als VVAO. We worden met actuele kennis van zaken in deze goed geïnformeerd en samen met onze Juridische Advies Commissie zullen we de beste opties bestuderen. Op de eerstvolgende ELV komen wij met een advies en tijdslijn, en wij zullen een voorstel aan de vergadering voorleggen, hoe de voorgenomen bestuurlijke verandering, het beste te kunnen vormgeven. Voor de toekomstbestendigheid van de VVAO en het waarborgen van de vereniging voor de volgende generatie hoogopgeleide vrouwen is dit van wezenlijk belang.

 

Organisatiestructuren, en zo ook die van oude verenigingen als de onze, wijzigen met de jaren en passen zich aan. Bestuursmodellen krijgen nog onbekende vormen en worden van een nieuw juridisch kader voorzien. Wel geformuleerde statuten en huishoudelijke regelementen zijn plots ouderwets en worden mogelijk herzien of verworpen en opnieuw geformuleerd, in lijn met de dan geldende wetgeving. Kortom mijne dames, verandering is op komst, wij gaan aan het werk.

 

Structuur en Cultuur gaan hand in hand. Onze vicevoorzitter, die in het kader van verbinding een betoog heeft gehouden tijdens de ALV over de impact van gedrag op de cultuur binnen de vereniging, heeft een oproep gedaan goed om te gaan met de wenselijke verandering van cultuur en gedrag van leden van de VVAO. We zullen hier als de verstandige en wijze vrouwen die we zijn, samen optrekken en weten onze prioriteiten en belangen te scheiden. Wat is goed voor ons als vereniging, het collectief, en wat is in ons individueel belang? Het is voor het hoofdbestuur zaak om het structurele raamwerk en het juridisch kader goed voor ogen te houden, maar belangrijker om het voortbestaan van de vereniging te borgen. Mijne dames VVAO we zullen onze intelligentie, levenservaring en wijsheden gezamenlijk in moeten zetten om onze geliefde vereniging opnieuw te laten floreren. We leven in hevige en turbulente tijden. Een periode vol verandering en uitdagingen. We dienen alert te blijven. Het behoud van vrijheden en verworvenheden zijn geen gegeven, we zullen ervoor blijven strijden. Dat doen we niet voor onszelf, maar vooral voor onze zusters en hun kinderen en kindskinderen. De positie van de vrouw blijft precair.

 

De invloed van Covid-19 mogen we niet onderschatten, ook binnen onze eigen gelederen. Naast de angst voor onze gezondheid en mogelijk het verlies van dierbaren, maar ook sociale en materiële zekerheden doet veel met de mens. De eenzaamheid en de veranderende dynamiek van het samenzijn is een feit. Gelukkig is er ZOOM en hebben we toch als vereniging ons weten te verbinden. Digitaal is niet ideaal, maar brengt zeker ook voordelen met zich mee. Toch hopen wij als HB nu iedereen is gevaccineerd dat we snel weer terug kunnen naar het ‘nieuwe normaal’.

 

Maar dat is niet die heerlijke sociale solidariteit waarvan wij droomden gedurende de eerste ‘lockdown’. We zijn het alweer bijna vergeten dat we – waarschijnlijk tegen beter in - hoopte op een utopische samenleving waar we met name lief zijn voor elkaar en wisten de delen. Helaas is na de tweede ‘lockdown’ de verharding van de samenleving zichtbaar. In het dagelijkse nieuws, maar ook in onze eigen omgeving. De kogels leggen ook in ons land het zwijgen op. Onze vrijstaat en democratie liggen dagelijks onder vuur. Zichtbaar en onzichtbaar. Angst regeert, verandering maakt onwelwillend. Gelukkig hebben wij elkaar en weten wij dat we op elkaar kunnen rekenen. Wij zijn leden van de VVAO en hebben het beste met elkaar voor. Wij zijn een ‘Sisterhood’.

 

Geheel in het jaarthema ‘Nieuwe Beelden’ dagen wij u graag uit om de kennis die u heeft vernieuwend in te zetten en open te staan voor het onbekende. Wat waren en zijn de nieuwe inzichten, de dwarse gedachten of uitdagende beelden die ons verder helpen? Vernieuwing, de andersdenkende, exoten en verjonging zijn een heerlijkheid om te omarmen! Zij voeden onze geest, inspireren en brengen ons avontuur en denkkracht. Daarmee dragen ze bij aan spannende ervaringen en creëren ze naast verfrissing een ander hoofdstuk aan herinnering of onze geschiedenis. Dames VVAO daag elkaar uit tot denken, toon ons uw intellectualiteit en fantasie, verras ons, maar bovenal inspireer elkaar. Samen hebben wij grip op het toekomstperspectief van onze vereniging. Laat deze de tijd waard zijn om ons blijvend vrijwillig in te zetten voor de positie van de vrouw.

 

Wij wensen u een fijne zomer!

 

 

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED