Homepage > Samen voor een eerlijk pensioen

Samen voor een eerlijk pensioen

 

Door José C.M. Matheij

VVAO, afdeling Maastricht

 

Pensioenfondsen hebben de afgelopen 12 jaren ondanks opvolgende crises het pensioenvermogen weten te verdriedubbelen van 592 miljard euro naar 1.692 miljard euro. Desalniettemin worden de werkenden en gepensioneerden, die jarenlang verplicht een deel van hun inkomen aan pensioenpremie hebben ingelegd, steeds armer. Het is niet meer uit te leggen hoor je pensioenfondsen steeds vaker verzuchten. Dat komt omdat opvolgende kabinetten het marktdenken centraal stelden en pensioenfondsen verplichten zich arm te rekenen voor wat betreft hun toekomstige verplichtingen. Vandaar www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl.

Hoe kan dat vraag je je dan meteen af? Daar heeft de huidige premier Rutte, als staatssecretaris in het kabinet Balkenende II, de aanzet voor gegeven en daar blijven VVD, CDA, PvdA en D66 niettegenstaande de in de loop der jaren aanzwellende kritiek aan vasthouden. In 2007 werd de nieuwe Pensioenwet van kracht. Wat betreft de waardering van pensioenverplichtingen mocht anders dan voorheen niet langer worden uitgegaan van een vaste discontovoet van 4%. De discontovoet moet ingaande 2007 worden gebaseerd op ‘marktwaardering’.

 

Rendement

Pensioenfondsen hebben in bedoelde periode een rendement van gemiddeld 6-7% gemaakt, maar moeten zich van de politiek voor wat betreft hun toekomstige verplichtingen arm rekenen met een extreem lage discontovoet (verwacht rendement) op basis van ‘markwaardering’ met de door De Nederlandse Bank bedachte DNB-RTS ultimo 2020 van circa 0,2%. Gevolg is een dramatische stijging van de waarde van de toekomstige verplichtingen en daling van de dekkingsgraad, die nu voor veel fondsen maar zo’n 90% bedraagt.

 

Koopkracht daalt

De pensioenen van werkenden en gepensioneerde kunnen sinds 2008 niet meer aan de prijsstijging worden aangepast en hebben meer dan 20% aan koopkracht ingeboet.

In 2013 en 2014 hebben een aantal pensioenfondsen de pensioenen zelfs ook nog moeten korten. Indien pensioenfondsen de pensioenen wel hadden mogen indexeren, dan was er nu geen 1.692 miljard euro aan pensioenvermogen geweest, maar 1.617 miljard euro. Daar kunnen nog steeds, nu al zo’n 50 jaar, de pensioenen van betaald worden zonder de premiebetalingen mee te tellen.

 

Petitie tekenen

Omdat wij de gang van zaken oneerlijk vinden maken Stichting PensioenBehoud, Vereniging Woekerpolis, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, ConsumentenClaim, Stichting Woekerpolisproces en het FNV-actiecomité ‘Red het pensioenstelsel samen een vuist om de politiek te bewegen het roer om te gooien. Wij hebben MASSA nodig om de aan te treden politici te kunnen overreden. Daarom vragen wij alle VVAO-leden onze website www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl te bezoeken en de PETITIE te tekenen en deze petitie vervolgens onder de aandacht te brengen van hun eigen achterban. Door het tekenen van de petitie leveren jullie hopelijk een bijdrage aan het behoud van de koopkracht van jullie eigen pensioen en dat van de nog werkenden, met behoud van het beste pensioenstelsel van de wereld.

 

Politieke wil nodig

Het bestaande collectieve pensioenstelsel is niet voor niets drie opeenvolgende jaren tot het beste pensioenstelsel van de wereld verkozen. Er is slechts een beetje politieke wil nodig om de extreem lage discontovoet prudent aan te passen, zodat het bestaande stelsel kan doen waarvoor het bedoeld is: zorgen voor een koopkrachtig pensioen voor mensen die daarvoor werken en gewerkt hebben. Het bestaande collectieve pensioenstelstelsel pakt dan veel gunstiger uit dan wat het Pensioenakkoord 2020 ons belooft.

 

Naar de rechter

Dit is overigens niet de enige actie van de initiatiefnemers van ‘Samen voor een eerlijk pensioen’. KBO Brabant en Stichting PensioenBehoud hebben de Nederlandse Staat in september 2019 voor de rechter gedaagd in verband met strijdigheid van de Nederlandse Pensioenwet 2007 met de Europese Pensioenrichtlijnen, waardoor pensioenen al jaren niet meer zijn geïndexeerd en soms zelfs gekort. Op 10 februari 2021 is uitspraak gedaan waarbij eisers deels in het gelijk zijn gesteld. Op 9 maart 2021 hebben KBO Brabant en Stichting PensioenBehoud besloten hoger beroep aan te tekenen.

 

Hoger beroep

In januari 2021 hebben Stichting PensioenBehoud, FNV-actiecomité ‘Red het pensioenstelsel’, Vereniging Woekerpolis, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, ConsumentenClaim, Stichting Woekerpolisproces en de Vereniging Van Gepensioneerden Van Lanschot bij de voorzitter van de Tweede Kamer een verzoek tot benoeming van een parlementaire ondervragingscommissie ingediend over hetgeen met ons pensioen is gebeurd sinds 2007. Wil je het verzoek lezen: https://www.stichtingpensioenbehoud.nl/images/nieuwsbrief-bestanden/2021/Verzoek_aan_TK_instelling_Parlemen._Ondervragingscie_Pensioen_18-1-2021.pdf en https://www.stichtingpensioenbehoud.nl/berichtgeving/600-mede-verzoekers-benoeming-parlementaire-ondervragingscommissie-pensioen-30-januari-2021

Het verzoek is 3 februari 2021 aan de orde geweest in het procedureel overleg van de vaste commissie SZW en over de verkiezingen getild.

Toelichting

Verzoekers vinden dat naar analogie van de Toeslagenaffaire onderzocht moet worden wat er fout is gegaan in de aanloop naar de Pensioenwet 2007, waardoor het beste pensioenstelsel van de wereld onhoudbaar is gemaakt. KBO Brabant steunt ons verzoek https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/onderzoek-pensioenstelsel-nodig/ en heeft mij de gelegenheid gegeven het verzoek nader toe te lichten in Ons Magazine. Wil je het artikel lezen: https://www.onsmagazine.nl/2021/02/22/pensioenen/

 

 

 

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED