6 minuten lezen

 

Zij weet uit eigen ervaring dat het lastig kan zijn om te onderhandelen op je werk. Zij zette door, gesteund door de vrouwen uit haar VVAO-loopbaangroep in Amsterdam. En met succes. Klaartje Groot is sinds juni 2017 lid van het hoofdbestuur van de VVAO. Met als portefeuille ‘jongeren’ zet zij de komende jaren in op loopbaanontwikkeling voor jonge vrouwen. Dat doet zij samen met de VVAO-afdelingen in de regio.

 

Ik ontmoet Klaartje Groot op haar werkplek, het Multatuli Huis in Amsterdam. Het is het geboortehuis van Eduard Douwes Dekker of wel Multatuli, de auteur van de ‘Max Havelaar’. Ze staat op het punt een rondleiding te geven aan twee Franstalige toeristen. Ik sluit aan en we dwalen door het smalle pand. Daar zien we de eerste drukken van de ‘Max Havelaar’, het bureau waaraan Douwes Dekker zijn boeken schreef en een mooie cartoonachtige tekening van Multatuli door Siegfried Woldhek. De loopbaan van Douwes Dekker, zo vertelt Groot, ging niet over rozen. Over vooroordelen, onderhandelen en machtsverschillen zou hij veel kunnen vertellen!

 

 

Hoe ziet jouw loopbaan er eigenlijk uit?

Groot: “Ik ben Neerlandica en geïnteresseerd in cultuurhistorie. Mijn promotieonderzoek gaat over de Duitse invloed op het Nederlandse toneel. Er zit ook een hoofdstuk in over de rol van vrouwen op toneel. Op dit terrein doe ik nog steeds freelance onderzoek. Vorig jaar verscheen mijn boek over Willem Haverkorn (1753-1826), de secretaris van de Amsterdamse Schouwburg. 

Sinds 2011 ben ik ook conservator-directeur van het Multatuli Huis in Amsterdam. We geven rondleidingen, beheren het archief van Multatuli en stellen dat beschikbaar voor onderzoek. We hebben bijvoorbeeld bijzondere drukken van de ‘Max Havelaar’. Daarnaast organiseren we evenementen en ben ik redacteur van Jaarboek Multatuli.”

 

En sinds een jaar bestuurslid van de VVAO voor jongeren. Wat drijft je?

“Toch wel mijn eigen interesse en ervaring. Ik kijk om mij heen en zie nog steeds ongelijkheid als het gaat om de loopbaanontwikkeling van vrouwen, ook de jongere vrouwen. Meisjes zijn nog nooit zo hoogopgeleid geweest en ze doen het in het onderwijs vaak zelfs beter dan jongens. Op de arbeidsmarkt daarentegen valt het soms tegen. Vrouwen komen moeilijk verder, laat staan dat ze doorstoten naar de top.

Vijf jaar geleden heb ik in de afdeling Amsterdam een loopbaangroep helpen opzetten. Die draait nog steeds. In die loopbaangroep bespreken we, onder begeleiding van een coach, thema’s die we zelf inbrengen. Bijvoorbeeld effectief onderhandelen. Het heeft mij veel gebracht. Ik dacht, zoals veel vrouwen, dat men op mijn werk wel zou zien wat ik doe en dat daar dan automatisch bijvoorbeeld salarisverhoging op zou volgen. Dat automatisme is er echter vaak helemaal niet. Ik moest echt mijn schroom overwinnen om in gesprek te gaan hierover met mijn bestuur. Door aanmoediging van mijn loopbaangroep heb ik het toch gedaan. En wat bleek: het bestuur vond het helemaal niet vreemd dat ik dit aankaartte en ging ook akkoord met mijn voorstel. Dat leerde me ook: een barrière kan ook in je eigen hoofd zitten.”

 

Er is veel aanbod over loopbaanontwikkeling. Waarom is de VVAO anders?

“Klopt. En ook binnen de VVAO zijn er heel wat afdelingen die op een of andere manier aandacht geven aan vrouwen en werk. De VVAO heeft op dit punt echt iets te bieden. We zijn daarmee als vereniging echter niet altijd zichtbaar. Om als één vereniging naar buiten te treden helpt het om één gemakkelijk herkenbaar concept te hebben dat jonge vrouwen in alle regio’s kunnen vinden.

Naast de bestaande kringen over werk, waar je je vaak aan verbindt voor langere tijd, lijkt voor jonge vrouwen het concept van ‘de Loopbaangroep’ geschikt; een overzichtelijke, cursusachtige opzet met een korte doorlooptijd en een prikkelende genderthematiek, die in het actuele publieke debat weer helemaal hot is.

In onderscheid met cursussen buiten de VVAO leggen we bij de Loopbaangroep het accent namelijk op genderverschillen op de werkvloer. Dat maakt het natuurlijk al anders dan externe, gemengde, loopbaancursussen. Daarnaast bieden we vrouwen de kans om in een vertrouwde, veilige omgeving bij elkaar te komen in plaats van in hun eigen sector waar het lastig kan zijn vrijuit te spreken. Uiting van onvrede kan je in sommige situaties of sectoren je promotie kosten. En bij ons ontmoeten zij vrouwen met dezelfde vragen, maar vanuit hele andere sectoren. Dat levert een mooie kruisbestuiving op.

 

Kern concept Loopbaangroep

  • Accent op genderverschillen
  • Overzichtelijke cursusreeks van zeven avonden
  • Vrijuit spreken buiten je eigen bedrijf/ sector
  • Uitwisseling tussen vrouwen uit verschillende sectoren

 

Het idee is om de Loopbaangroep samen met twee of drie andere afdelingen in de regio te organiseren. Sommige afdelingen zijn te klein om het alleen te doen of hebben geen coaches. Samen met afdelingen in de buurt kunnen ze wel een Loopbaangroep organiseren.

In zeven bijeenkomsten bespreken deelnemers (8-12 deelnemers) vraagstukken die zij zelf inbrengen en vaste onderdelen zoals het maken van een krachtenveldanalyse, het persoonlijke ontwikkelingsplan, balans werk en privé en het maken van een loopbaanplan. Dat doen ze onder begeleiding van twee ervaren coaches. Het liefst coaches uit de afdelingen zelf. Als geen van de samenwerkende afdelingen over coaches beschikt, kan buiten de VVAO gekeken worden. De inhoud is deels is geïnspireerd op het boek van Monique Bührs en Elisa de Groot ‘Stratego voor vrouwen. Ontwikkel je strategie en speel het spel’. 

Aan de serie bijeenkomsten is ook een terugkomavond verbonden. En wanneer de groep dat wil, kan ze samen een intervisiegroep starten of zich aansluiten bij de bestaande kringen rond loopbaan en werk. Dat vind ik juist het sterke: er is op afdelingsniveau al een structuur waar vrouwen terecht kunnen. Leden en niet-leden kunnen deelnemen aan de Loopbaangroep. Er zijn kosten aan verbonden; leden krijgen natuurlijk korting.

In Amsterdam draait de Loopbaangroep nu vijf jaar. In september starten de regio’s Den Bosch, Tilburg, Eindhoven en Nijmegen samen een Loopbaangroep. Ik hoop dat meer afdelingen dit samen oppakken. Het zou mooi zijn wanneer vrouwen in het hele land voor dit concept bij de VVAO terecht kunnen. Dan kun je met één verhaal naar buiten treden, met eenzelfde uithangbord, als het ware. Dat helpt ook bij de werving van nieuwe leden.”

 

Wat kunnen jonge vrouwen nog meer van jou verwachten?

“Ik wil eerst de Loopbaangroepen van de grond krijgen. Daar richt ik me nu op. Ik laat me verder inspireren door de vrouwen uit de ‘Cirkel Jongeren’. Dat zijn vrouwen uit de afdelingen/besturen die zich hebben aangemeld om mee te denken over activiteiten voor jonge vrouwen. Dat vind ik echt heel leuk en inspirerend, het directe contact met hen, met gelijkgestemden. En hoe meer vrouwen het weten, hoe meer tips ik krijg, bijvoorbeeld voor coaches uit de regio. De communicatie gaat tot nu toe per mail en telefoon, of face tot face op landelijke bijeenkomsten. Nog niet alle afdelingen hebben een coördinator ‘jongeren’. Mail me als je belangstelling hebt!

 

Dat vind ik echt heel leuk en inspirerend: het directe contact.

 

Daarnaast wil ik ook een landelijke dag organiseren met bijvoorbeeld workshops rond loopbaanontwikkeling. En ik denk ook aan een dag met en voor mannen en vrouwen. Volgens mij kunnen we in de emancipatie niet zonder mannen. Veel mannen zijn zich nog niet bewust van de problematiek. Dat neem ik ze ook niet kwalijk, we hebben allemaal onze eigen blinde vlekken. Maar er is wel steeds meer bewijs bijvoorbeeld dat gemengde teams beter presteren. Die boodschap zou ik wel willen uitdragen aan en samen met mannen.

Ik probeer natuurlijk ook de andere bestuursleden te inspireren om op hun bijeenkomsten en activiteiten ruimte te geven aan jonge vrouwen.”

 

Volgens mij kunnen we in de emancipatie niet zonder mannen.

 

 En dan nog even terug naar Multatuli. In hoeverre is hij een inspiratiebron?

“Multatuli zette zich in voor de rechten van Javanen en van arbeiders. Wat veel mensen niet weten is dat hij ook een belangrijke pleitbezorger was van de eerste feministische golf. Hij zei onder andere: “Wat maakt gy van onze dochters, o zeden! Gy dwingt ze tot liegen en huichelen. Ze mogen niet weten wat zy weten, niet voelen wat ze voelen, niet begeren wat zy begeren, niet wezen wat ze zyn. ‘Dat dóet geen meisje. Dat zégt geen meisje. Dat vráágt geen meisje. Zo spréékt geen meisje... ‘(Multatuli, Idee 195).  Dus ja, Multatuli is ook een inspiratiebron."

 

Wil je meer weten over de Cirkel Jongeren of over de loopbaangroepen, neem dan contact op met Klaartje Groot: klaremaartje@gmail.com