Economische Positieontwikkeling

Als VVAO zetten we ons in voor groepen vrouwen die onze steun en aandacht kunnen gebruiken. De komende jaren ligt daarbij de focus op de volgende drie doelgroepen:

  • Jonge hoogopgeleide vrouwen die onder hun niveau werken;
  • Hoogopgeleide 50-plus vrouwen die niet in staat zijn op de arbeidsmarkt actief te zijn;
  • Hoogopgeleide vrouwen van niet Nederlandse komaf die hun plaats op onze arbeidsmarkt willen vinden en niet het juiste netwerk hebben daarvoor.  

 

Empowerment

Het kerndoel van onze vereniging is bevorderen van emancipatie door bij te dragen aan empowerment en economische positieontwikkeling van hoogopgeleide vrouwen. De VVAO huldigt het standpunt van ‘noblesse oblige’; zij wil als vereniging van vrouwen die de kans hebben gehad zichzelf te ontwikkelen, haar verantwoordelijkheid nemen om andere (hoogopgeleide) vrouwen te ondersteunen.

Het onderscheidende kenmerk van de VVAO ten opzichte van andere vrouwenverenigingen in ons land maar ook wereldwijd, is drieërlei.

1. Haar leden zijn hoogopgeleid (voltooide studie aan een hogeschool of universiteit).

2. Zij wil in het bijzonder de belangen van hoogopgeleide vrouwen behartigen.

3. Zij wil vooral via de weg van educatie, kennisontwikkeling, kennis delen en meningsvorming, empowerment en (positie)verbetering van (hoogopgeleide) vrouwen bereiken.

Fondsen

De stichting dr. Marie Anne Tellegen (ofwel MATellegen) is de ANBI-Stichting van de VVAO. 

De stichting wil de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs bevorderen in binnen- en buitenland. Ook ijvert de stichting voor het versterken van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Zie voor meer informatie, het doen van donaties en aanvragen: www.matellegen.nl.

Andere fondsen waarmee de VVAO contacten onderhoudt zijn:

Geïnteresseerden worden voor de voorwaarden en verdere informatie verwezen naar de informatie van de stichtingen zelf.

Voor het verlenen van studiebeurzen/fondsen zijn de stichtingen afhankelijk van donaties en erfenissen.